Een omgevingsraad

Pure Energie vindt het belangrijk om omwonenden vroegtijdig en frequent te informeren tijdens de ontwikkeling van een windpark. Omwonenden en maatschappelijke organisaties die intensiever betrokken willen zijn, kunnen zich rondom de eerste informatieavond (voor Windpark Vissensteert nog niet aan de orde) aanmelden voor de omgevingsraad.

Doelen

Via een omgevingsraad kunnen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in overleg gaan met de initiatiefnemers over de uitwerking van het plan voor het windpark. De omgevingsraad biedt de mogelijkheid om gedachten, ideeën, vragen en zorgen te delen. Waar mogelijk wordt hier rekening mee gehouden. Daarnaast doen deelnemers kennis op van de ontwikkeling en de impact van een windpark. 

Bespreekpunten

De volgende zaken kunnen bijvoorbeeld worden besproken in een omgevingsraad:

 • Inhoud van het plan:
  • Opstellingsvarianten.
  • Effect op de omgeving en mogelijkheden voor hinderbeperking. 
  • Maatregelen ter behoud of versterking van ecologische waarden.
  • Landschappelijke inpassing.
  • Overige onderwerpen, wensen en vragen vanuit de omgeving met betrekking tot het plan.
 • Benodigde onderzoeken (onder andere geluid en slagschaduw):
  • Minimale vereisten in onderzoeken. 
  • Aanvullende wensen vanuit de omgeving met betrekking tot de onderzoeken.
  • Uitkomsten van de onderzoeken.

De tekst gaat hieronder verder.

Afbeelding1

Afbeelding: slagschaduwkalender

 • Nut en noodzaak van duurzame energie in het algemeen en windmolens in het bijzonder.
 • Omwonendenregelingen.
 • Adviezen aan de initiatiefnemers met betrekking tot communicatie naar bredere omgeving van het beoogde windpark.
 • Adviezen voor het betrekken van de omgeving in de periode tussen start ruimtelijke procedure en realisatie van het windpark en na realisatie van het windpark. 
 • Ideeën voor het betrekken van omgeving tijdens de exploitatiefase, zoals excursie of open dag.

Kaders en uitganspunten

In de eerste bijeenkomst met de omgevingsraad wordt vaak besproken hoe wordt samengewerkt en waar deelnemers wel en geen invloed op hebben en op welke manier. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat iedereen recht houdt op zijn eigen standpunt: meedoen aan de omgevingsraad betekent niet instemmen met het windpark.

Onafhankelijke procesbegeleiding

Begeleiding van de omgevingsraad door een onafhankelijke gespreksleider en secretaris kan toegevoegde waarde hebben. Het zorgt ervoor dat de deelnemers aan de omgevingsraad, dus ook de initiatiefnemers, zich op de inhoud kunnen concentreren. Als met een omgevingsraad kan worden gestart (bij Windpark Vissensteert is dit nog niet aan de orde), dan kan bijvoorbeeld aan de provincie worden gevraagd een rol te spelen in het faciliteren hiervan.

De tekst gaat hieronder verder.

iStock 1287395025

Hoe kan dit eruit zien? De onafhankelijke gespreksleider en secretaris nemen de regie in het bijeenroepen van de omgevingsraad en zorgen voor de verslagen van de bijeenkomsten – inclusief een eindverslag na het doorlopen van het afgesproken ontwikkelproces. Daarnaast draagt met name de gespreksleider eraan bij dat het gesprek tussen de omgeving en initiatiefnemers goed op gang komt en dat er wordt gesproken over de inhoud. De gespreksleider vormt het neutrale ankerpunt en zorgt ervoor dat de wensen, vragen en suggesties van de omgeving ruim aan bod komen en dat er tegelijkertijd wordt gewerkt aan een concreet plan door de initiatiefnemers en omgeving.